İnsan hakları: Herhangi bir koşula bakılmaksızın tüm insanlara ait olan hak ve özgürlükler. İnsan hakları, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ifade edilir ve bölgesel ve ulusal gençlik politikalarının formüle edilmesi için normatif bir çerçeve sunar ve aynı zamanda yasal yükümlülükler yoluyla politikaların güçlendirilmesini sağlar. İnsan hakları, dünyadaki Devletlerin anlaşmalar, sözleşmeler ve hükümler gibi uluslararası belgeler aracılığıyla kabul ettiği yasal haklardır. Bu nedenle hükümetlerin insan haklarına saygı gösterme, koruma ve yerine getirme konusunda yasal bir yükümlülüğü vardır. (Avrupa Konseyi)

İşçi hakları: AB, genç işçilerin (18 yaş altı) korunması ve iş yerinde sağlık ve güvenlikleri için asgari gereklilikleri benimsemiştir. Gençlerin istihdamı, Yönerge’de (İş Yerinde Gençlerin Korunmasına ilişkin 22 Haziran 1994 tarih ve 94/33/EC sayılı KONSEY YÖNERGESİ, 1994) belirtilen koşullar altında sıkı bir şekilde kontrol edilmeli ve korunmalıdır.

Karar verici: Cambridge Sözlüğü, “karar verici”yi “özellikle bir organizasyonda yüksek düzeyde karar veren kişi” olarak tanımlar. Politikaları, düzenlemeleri, programları ve gençliği ve genel nüfusu etkileyen çok ilgili sorunları etkileyebilecek kurumlar, kuruluşlar ve liderlik yapılarından bahsediyoruz. Örneğin, Vakıflar, Dernekler veya sanayi kümeleri gibi bazı Sivil Toplum Kuruluşları, kamu sorunları üzerindeki etkileri nedeniyle karar vericiler olarak kabul edilebilir. Tipik olarak, kamu idareleri – ve bazı kamu idaresi görevlileri -, partiler ve işçi sendikaları, aktif rolleri göz önüne alındığında en alakalı olanlardır.

Avrupa Vatandaşlığı: 1992 Maastricht Antlaşması’nın kabul edilmesiyle oluşturulan Avrupa Vatandaşlığı, Ulusal Vatandaşlığınıza ek ve tamamlayıcıdır ve tüm AB üyesi Devletler için geçerlidir. Avrupa Vatandaşlığı, AB hukukunun yasal korumalarını ima eder: 7 Aralık 2020’de ilan edilen ve 1 Aralık 2009’dan bu yana yürürlüğe giren Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (Lizbon Antlaşması) bize siyasi, sosyal ve ekonomik hakları garanti eder. Bunların tümü ayrıca çeşitli direktifler, kanunlar, anlaşmalar ve hükümlerle de desteklenmiştir (Avrupa Birliği Temel Haklar Bölümü 2000/C 364/01, 2000). Temel vatandaşlık yetkinlikleri Bilgi, Beceri ve Değerleri içerir (Griffin ve diğerleri, 2012).

Avrupa kimliği: Avrupa Birliği, ulusların ve toplulukların çok kültürlü, çeşitli ve dirençli birliğine dayalı daha geniş bir proje içinde ulusal kimlikleri uzlaştırır (Dittrich van Weringh, 2005). Böylece Avrupa Kimliği, “ulusal ve küresel arasında “aracı” bir kimlik” olarak ortaya çıkmaktadır (Foundation Robert Schuman, 2018).

Müzakereci demokrasi: 1990 civarında ortaya çıkan müzakereci demokrasi, demokrasinin seçilmiş temsilciler tarafından oylama ve karar vermekten fazlasını içermesi gerektiğine dair merkezi bir inançla birleştirilmiştir. Müzakereci akademisyenler arasında özellikler konusunda önemli farklılıklar olsa da, demokratik bir yönetimin müzakereci kapasitesi, “müzakerecilik”, “kapsayıcılık” ve “sonuçsallık” koşulları tarafından ele geçirilebilir (Dryzek, 1990, 2009).

Stereotip: Cinsiyet, cinsiyet kimliği, ırk ve etnik köken, uyruk, yaş, sosyoekonomik durum ve dil temelinde algı ve düşünceleri olumsuz yönde etkileyen yaygın bir inançtır.

Mizah: Deneyimlerin kahkahayı kışkırtma ve eğlence sağlama eğilimidir. Kültüre bağlı olarak farklı algılanır ve farklı şekilde kendini gösterir.

Paradigma: Bir grup insanda veya toplumda yaygın olarak yürütülen bir düşünce biçimidir. Mantıksal bir algıdır ve dünyadaki aidiyata dair bir modeldir.

Etik: Ahlaki olarak iyi ve kötünün ve ahlaki olarak doğru ve yanlışın ne olduğu ile ilgili disiplindir.

Demokrasi: Halkın düşünme, seçimlerde oy kullanma, eylemde bulunma ve karar verme yetkisine sahip olduğu bir yönetim biçimidir.

Kültür şoku: İnsanların yeni bir ülkeye taşınırken, yeni bir kültür deneyimlerken ve yabancı bir çevrede bulunurken yaşayabilecekleri belirsizlik, kafa karışıklığı veya endişe duygularını ifade eder.

Vatandaşlık: Bireylerin iç hukukta vatandaşlığa bağlı yasal hak ve görevlerini ifade eder. Bir birey ile bireyin korunma hakkına sahip olduğu bir devlet arasındaki ilişkidir.

Objektivizm: Rasyonel bireycilik felsefesidir ve kişinin mutluluğunu elde etmekten daha büyük bir ahlaki amaç olmadığını savunur.

Sonuçsalcılık: Bir şeyin doğru olup olmadığını, sonuçlarının ne olduğuna bakarak yargılayan etik bir teoridir.

Erdem etiği: Bireysel eylemlerin doğruluğu veya yanlışlığı ile ilgilenir. Eyleme dayalı olmaktan çok insanidir: etik görev ve kurallardan ziyade eylemi gerçekleştiren kişinin erdemine veya ahlaki karakterine bakar.

Çevre Eğitimi: Çevre eğitiminin amacı: Çevrenin ve ilgili sorunların farkında ve bunlar için kaygılı, mevcut sorunlara çözüm bulmak ve yenilerinin önlenmesi için bireysel ve kolektif olarak çalışma bilgisine, becerisine, tutumuna, motivasyonuna ve bağlılığına sahip bir dünya nüfusu geliştirmektir. (Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 1975)

Örgün eğitim: Örgün eğitim, ilköğretimden (ve bazı ülkelerde anaokulundan) üniversiteye uzanan ve mesleki, teknik ve mesleki eğitim için özel programlar içeren yapılandırılmış eğitim sistemini ifade eder. Örgün eğitim, genellikle öğrenicilerin edindiği öğrenme veya yeterliliklerin bir değerlendirmesini içerir ve bireysel ihtiyaç ve tercihlere uyum sağlamaya az ya da çok kapalı olabilen bir program veya müfredata dayanır. Örgün eğitim genellikle tanıma ve sertifikalandırmaya yol açar. (Council of Europe)

Yaygın eğitim: Yaygın eğitim, formel eğitim müfredatı dışında bir dizi beceri ve yeterlilikleri geliştirmek için tasarlanmış planlı, yapılandırılmış programlar ve gençler için kişisel ve sosyal eğitim süreçleri anlamına gelir. Yaygın eğitim, gençlik organizasyonları, spor kulüpleri ve drama ve topluluk grupları gibi gençlerin, örneğin birlikte projeler üstlenmek, oyun oynamak, tartışmak, kamp yapmak veya müzik ve drama yapmak için buluştuğu yerlerde olan şeydir. Yaygın eğitim başarılarını, sosyal tanınırlıkları artsa bile belgelendirmek genellikle zordur.(…) (Council of Europe)

Sargın eğitim: Sargın eğitim, her bireyin kendi çevresindeki eğitimsel etkilerden ve kaynaklardan ve günlük deneyimlerden tutum, değer, beceri ve bilgi edindiği yaşam boyu öğrenme sürecini ifade eder. İnsanlar ailelerinden ve komşularından, pazar yerinde, kütüphanede, sanat sergilerinde, işte ve oyun oynayarak, okuyarak ve spor yaparak öğrenirler. Kitle iletişim araçları, örneğin oyunlar ve filmler, müzik ve şarkılar, televizyonda yayınlanan tartışmalar ve belgeseller aracılığıyla sargın eğitim için çok önemli bir araçtır. Bu şekilde öğrenme genellikle planlanmamış ve yapılandırılmamıştır.(Council of Europe)

Girişimci: Özellikle yeni bir fırsat görmeyi gerektirdiğinde kendi işini kuran kişi. (Cambridge dictionary)

Dumpster dalışı: Hala yenebilecek yiyecekleri veya hala kullanılabilecek nesneleri bulmak için çöp kutuları veya atık içeren diğer büyük kaplarda arama yapma faaliyeti. (Cambridge dictionary)

İklim Değişikliği: İklim değişikliği bir bölgede genel olarak bulunan hava durumundaki değişimdir. Bu bir bölgenin bir yılda aldığı yağış miktarındaki değişiklik olabileceği gibi, bir ay ya da mevsimdeki alışılmış sıcaklığın değişmesi de olabilir Nasa

Ormansızlaşma: Ormansızlaşma, bir ormanın veya ağaçların araziden kaldırılması ve daha sonra orman dışı kullanıma dönüştürülmesidir.Wikipedia

Biyoçeşitlilik: Biyoçeşitlilik, bitkiler, hayvanlar, bakteriler ve mantarlar dahil olmak üzere Dünya üzerindeki canlı türlerinin çeşitliliğini ifade eder.National Geographic

Sera etkisi: Sera etkisi, bir gezegenin atmosferinden gelen radyasyonun gezegenin yüzeyini, bu atmosfer olmadan olacağından daha yüksek bir sıcaklığa ısıtması sürecidir. Wikipedia

Sürdürülebilir tüketim: Sürdürülebilir tüketim, temel ihtiyaçları karşılayan ve insan hayatına daha iyi bir kalite kazandıran hizmetlerin ve ilgili ürünlerin kullanımıdır. UNESCO

Sürdürülebilir üretim: Sürdürülebilir üretim, ürünlerin ve hizmetlerin;  çevreyi kirletmeyen, enerjiyi ve doğal kaynakları koruyan, ekonomik olarak uygulanabilir, çalışanlar ve tüketiciler için güvenli ve sağlıklı, toplumsal ve üretimsel olarak değerli süreçler ve sistemler kullanılarak yaratılmasıdır. UNESCO

Enerji üretimi: Enerji üretimi bir ülkenin doğadan elde ettiği başlıca enerji miktarını ifade eder. Bu toplanan temel akaryakıtların ve enerji akımlarının hepsinin toplamıdır. Energy Education.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları: doğal olarak kendini yenileyebilen ama fazla kullanım ile ya da havaya bağlı olarak temini tehlike altında kalabilecek kaynaklardır.

Yenilenemeyen Enerji Kaynakları: son derece yavaş jeolojik süreçlerle meydana gelen kömür, kömür ürünleri, petrol, doğal gaz ve nükleer enerji gibi enerji kaynaklarıdır.

Enerji Tüketimi: kullanılan enerji miktarıdır. Enerji tüketimi; bir iş yapmak, herhangi bir şey üretmek ya da sadece bir binada ikamet için kullanılan bütün enerjiyi ifade eder.   

Sürdürülebilir Gıda Üretimi: Sürdürülebilir gıda üretimi; kirletici olmayan, yenilenemeyen enerjiyi ve doğal kaynakları koruyan, ekonomik açıdan verimli, çalışanlar, toplumlar ve tüketiciler için güvenli, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından taviz vermeyen sistem ve süreçleri kullanan üretim biçimidir. (Foresight, 2011).

Su kullanımı:  “Su kullanımı” kullanım için kaynağından çıkarılan toplam su miktarını ifade eder. World Resources Institute

Su tüketimi:  Çıkarıldıktan sonra orijinal kaynağa geri döndürülmeyen su kullanımı miktarıdır. Tüketim, suyun buharlaşma yoluyla atmosferde kaybolduğunda ya da bir fabrika veya ürüne katıldığında ve artık yeniden kullanımı mümkün olmadığında meydana gelir. World Resources Institute

Reddetmek: Basitçe HAYIR demek anlamına gelir. Esquire

Azaltmak: Azaltma, daha az kullanmak ve çevre üzerinde daha az etkiye sahip olmakla ilgilidir. Daha azını çöpe atmanın bir parçası da daha az satın almak ve bir tüketici olarak daha dikkatli olmaktır. Esquire

Yeniden Kullanmak: Yeniden kullanım, bir öğenin orijinal amacı (geleneksel yeniden kullanım) veya farklı bir işlevi yerine getirmek için kullanılması eylemi veya uygulamasıdır. (creative reuse or repurposing). Wikipedia

Geri Dönüşüm: Geri dönüşüm, atık malzemeleri yeni malzeme ve nesnelere dönüştürme işlemidir. Wikipedia

Aktif vatandaşlık: her düzeyde kendi topluluklarına ve demokrasiye katılan insanlar

Savunuculuk: belirli bir neden veya politika için kamu desteği veya tavsiyesi

Kapasite: bir şeyi yapabilme yeteneği: zihinsel, duygusal veya fiziksel yetenek

Sivil katılım: Kamuyu ilgilendiren konuları belirlemek ve ele almak için tasarlanmış bireysel ve toplu eylemler

Sivil toplum: ortak çıkarlar ve kolektif faaliyetlerle birbirine bağlı bir vatandaşlar topluluğu olarak kabul edilen toplum

Topluluk temelli organizasyon: Varlığının her alanında topluluk sakinleri tarafından yönlendirilen bir organizasyon

Kooperatif: Ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve isteklerini gerçekleştirmek için üyeleri tarafından sahip olunan, kontrol edilen ve yönetilen insan merkezli işletmeler.

Girişimci: Öncelikle kâr elde etmek amacıyla tüm iş sektörlerinde girişim(ler) yaratan kişi

Hedef: bir kişinin hırsının veya çabasının nesnesi; bir amaç veya istenen sonuç

Etki: belirgin bir etki veya tesir

Çıkarım: Kanıt ve akıl yürütmeye dayalı olarak varılan sonuç

Güçlendirmek: Ödünç alınan sermayeyi (bir yatırım) için kullanın, elde edilen kârın ödenecek faizden daha fazla olmasını bekleyin; (bir şeyi) maksimum fayda sağlamak için kullanmak

Misyon beyanı: bir şirketin, organizasyonun veya bireyin amaç ve değerlerinin resmi bir özeti

Sivil toplum kuruluşu: herhangi bir hükümetten bağımsız olarak çalışan kar amacı gütmeyen bir grup

Sonuç: bir şeyin ortaya çıkma şekli

Sosyal sermaye: bireylerin ortak bir amaca etkili bir şekilde ulaşmak için bir grup içinde birlikte çalışmasına izin veren bir dizi paylaşılan değerler

Sosyal değişim: bir toplumun sosyal düzeninin değişmesi

Sosyal girişim: birincil amacı belirli sosyal amaçları olan bir işletme

Sosyal girişimci: Öncelikli olarak toplumsal sorunları çözmek veya toplumsal değişimi etkilemek amacıyla bir girişim kuran kişidir.

Sosyal girişimcilik: Bireylerin, girişimlerin ve girişimcilerin doğrudan sosyal sorunları ele alan çözümler geliştirmesi ve finanse etmesi sürecidir.

Sosyal firma: İş açısından dezavantajlı kişileri istihdam etmeye veya istihdam şansını artırmaya odaklanan uzman bir sosyal girişim

Sosyal içerme: bireylerin ve grupların toplumda yer alma koşullarını iyileştirme süreci

Sosyal problem: Çok sayıda insanı olumsuz etkileyen herhangi bir durum veya davranış

Strateji: genellikle uzun bir süre boyunca belirli bir hedefe ulaşmak için dikkatli bir plan veya yöntem

Sürdürülebilirlik: Belirli bir oranda veya seviyede sürdürülebilme yeteneği, ekolojik dengeyi korumak için doğal kaynakların tükenmesinden kaçınma

Parlamenter Demokrasi: Siyasi gücün, halk tarafından belirli zamanlarda seçilen temsilcilerden oluşan bir Temsili Meclise Halk tarafından verildiği ve bu siyasi gücün daha sonra bu seçilmiş Temsili Meclis tarafından millete devredildiği siyasi sistemdir. Bu Meclis’teki temsilcilerin çoğunluğunun karar ve seçimlerine uygun olması gereken hükümet. Eş anlamlıları Temsili Demokrasi ve Dolaylı Demokrasidir.

Büyükelçi: Bir Devletin veya Üye Devletler Federasyonunun hükümetini diğer Devletlere, Federasyonlara veya Uluslararası Örgütlere karşı resmi olarak temsil eden görevli.

Erasmus+ Programı: Avrupa Eğitim Komisyonu’nun hem gayri resmi hem de resmi ve tüm yaş kategorileri için Programı.

European Solidarity Corps: Avrupa Gençliğini Dayanışma Faaliyetlerine dahil eden ve bu faaliyetler sırasında onlara barınma ve yiyecek sağlayan Avrupa Komisyonu’nun inisiyatifi.

Avrupa Değerleri: Avrupalıların çoğunluğunun AB Üye Devletleri ve bir bütün olarak AB toplumları için önemli, hayati ve temel olarak hissettiği fikirler.

Yeni Avrupa Bauhaus: Yeni Avrupa Bauhaus’a (NEB) Avrupa Yeşil Anlaşmasının Ruhu adını veren Başkan von der Leyen tarafından başlatılan Avrupa Komisyonu’nun girişimi. NEB, yaşama ve birlikte yaşama biçimlerimizi yeniden düşünmekle ilgilidir ve Kapsayıcılık, Sürdürülebilirlik ve Güzellik değerlerini disiplinler arası bir şekilde birleştirmeyi amaçlar.

Avrupa’nın Geleceği Konferansı: Avrupa’nın gelecekteki çalışma tasarımı ve hedefleri hakkında bu Konferansa katılmaya istekli tüm Avrupalıların fikirlerini (hem çevrimiçi hem de gerçek hayattaki olaylarda) toplayan ve bir araya getiren genel ve Avrupa çapında bir Girişim.