Ανθρώπινα δικαιώματα: δικαιώματα και ελευθερίες που ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συνθήκη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα εκφράζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προσφέρουν ένα κανονιστικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση περιφερειακών και εθνικών πολιτικών για τη νεολαία, καθώς και την ενίσχυση των πολιτικών μέσω νομικών υποχρεώσεων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι νόμιμα δικαιώματα για τα οποία τα κράτη σε όλο τον κόσμο έχουν συμφωνήσει μέσω διεθνών εγγράφων, όπως οι συνθήκες, οι συμβάσεις και τα συμβόλαια. Ως εκ τούτου, οι κυβερνήσεις έχουν νομική υποχρέωση να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. (Συμβούλιο της Ευρώπης)

Εργατικά δικαιώματα: Η ΕΕ έχει υιοθετήσει ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των νέων εργαζομένων (κάτω των 18 ετών) και της υγείας και ασφάλειάς τους στην εργασία. Η απασχόληση των νέων πρέπει να ελέγχεται αυστηρά και να προστατεύεται υπό τους όρους που προβλέπονται στην Οδηγία (ΟΔΗΓΙΑ 94/33/ΕΚ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων στην εργασία, 1994).

Decision maker: Το λεξικό του Cambridge ορίζει τον “decision-maker” ως “ένα άτομο που αποφασίζει πράγματα, ειδικά σε υψηλό επίπεδο σε έναν οργανισμό”. Αναφερόμαστε σε εκείνους τους θεσμούς, οργανισμούς και δομές ηγεσίας που μπορούν να επηρεάσουν πολιτικές, κανονισμούς, προγράμματα και πολύ σχετικά θέματα που επηρεάζουν τη νεολαία και τον γενικό πληθυσμό. Για παράδειγμα, ορισμένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως Ιδρύματα, Ενώσεις ή βιομηχανικές ομάδες, μπορούν να θεωρηθούν φορείς λήψης αποφάσεων λόγω της επιρροής τους σε δημόσια ζητήματα. Συνήθως, οι δημόσιες διοικήσεις – και ορισμένοι υπάλληλοι της δημόσιας διοίκησης –, τα κόμματα και τα εργατικά συνδικάτα είναι τα πιο σχετικά με τον ενεργό ρόλο τους.

Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια: Δημιουργήθηκε με την έγκριση της Συνθήκης του Μάαστριχτ του 1992, η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια είναι πρόσθετη και συμπληρωματική της Εθνικής σας Ιθαγένειας και ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια συνεπάγεται νομική προστασία του δικαίου της ΕΕ: ​​ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανακηρύχθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2020 και ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2009 (Συνθήκη της Λισαβόνας) μας εγγυάται πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα , όλες επίσης ενισχύονται από πολλές οδηγίες, πράξεις, συμφωνίες και συνθήκες (Κεφάλαιο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2000/C 364/01, 2000). Οι βασικές ικανότητες της ιδιότητας του πολίτη περιλαμβάνουν τη γνώση, τις δεξιότητες και τις αξίες (Griffin et al., 2012).

Ευρωπαϊκή ταυτότητα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδυάζει τις εθνικές ταυτότητες σε ένα ευρύτερο έργο που βασίζεται σε πολυπολιτισμική, ποικιλόμορφη και ανθεκτική ένωση εθνών και κοινοτήτων (Dittrich van Weringh, 2005). Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ταυτότητα εμφανίζεται ως «μια «ενδιάμεση» ταυτότητα μεταξύ του εθνικού και του παγκόσμιου» (Foundation Robert Schuman, 2018). 

Διαβουλευτική δημοκρατία: Η διαβουλευτική δημοκρατία, που εμφανίστηκε γύρω στο 1990, ενοποιείται από την κεντρική πεποίθηση ότι η δημοκρατία πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα από την ψηφοφορία και τη λήψη αποφάσεων από εκλεγμένους αντιπροσώπους. Παρόλο που υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των μελετητών της διαβουλευτικής δημοκρατίας όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες, η διαβουλευτική ικανότητα ενός δημοκρατικού πολιτεύματος μπορεί να αποτυπωθεί με τις προϋποθέσεις “διαβουλευτικότητα”, “συμμετοχικότητα” και “συνέπεια” (Dryzek, 1990, 2009).

Στερεότυπο = Είναι μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση που επηρεάζει με αρνητικό τρόπο την αντίληψη και τις σκέψεις με βάση το φύλο, την ταυτότητα φύλου, τη φυλή και την εθνικότητα, την εθνικότητα, την ηλικία, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τη γλώσσα.

Χιούμορ = Είναι η τάση των εμπειριών να προκαλούν γέλιο και να προσφέρουν διασκέδαση. Εκλαμβάνεται διαφορετικά ανάλογα με την κουλτούρα και εκδηλώνεται διαφορετικά.

Παράδειγμα = Είναι ένας τρόπος σκέψης που πραγματοποιείται συνήθως σε μια ομάδα ανθρώπων ή κοινωνία. Είναι μια λογική αντίληψη και μοντέλο του πώς λειτουργούν τα υπάρχοντα στον κόσμο.

Ηθική = Η πειθαρχία που ασχολείται με το τι είναι ηθικά καλό και κακό και ηθικά σωστό και λάθος.

Δημοκρατία = Είναι μια μορφή διακυβέρνησης στην οποία ο λαός έχει την εξουσία να συζητά, να ψηφίζει στις εκλογές, να αναλαμβάνει ενέργειες και να παίρνει αποφάσεις.

Πολιτιστικό σοκ = Αναφέρεται σε συναισθήματα αβεβαιότητας, σύγχυσης ή άγχους που μπορεί να βιώσουν οι άνθρωποι όταν μετακομίζουν σε μια νέα χώρα, βιώνουν μια νέα κουλτούρα και βρίσκονται σε άγνωστο περιβάλλον.

Ιθαγένεια = Αναφέρεται στα νόμιμα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ατόμων που συνδέονται με την ιθαγένεια σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο. Είναι μια σχέση μεταξύ ενός ατόμου και ενός κράτους στην οποία το άτομο δικαιούται την προστασία του.

Αντικειμενισμός = Είναι η φιλοσοφία του ορθολογικού ατομικισμού και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος ηθικός στόχος από το να επιτύχει κανείς την ευτυχία του.

Συνεπακόλουθος = Είναι μια ηθική θεωρία που κρίνει αν κάτι είναι σωστό από τις συνέπειές του.

Virtue ethics = Ασχολείται με το ορθό ή το λάθος των ατομικών πράξεων. Βασίζεται στο πρόσωπο και όχι στη δράση: εξετάζει την αρετή ή τον ηθικό χαρακτήρα του ατόμου που εκτελεί μια δράση, παρά τα ηθικά καθήκοντα και τους κανόνες.

Λέξη/ Έκφραση

Ορισμός

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Ο στόχος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι: Η ανάπτυξη ενός παγκόσμιου πληθυσμού που έχει επίγνωση και ανησυχία για το περιβάλλον και τα συναφή προβλήματα του και που έχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις, τα κίνητρα και τη δέσμευση να εργαστεί ατομικά και συλλογικά για λύσεις σε τρέχοντα προβλήματα. , και την πρόληψη νέων.


(United Nations Environment Programme (UNEP), 1975)

Επίσημη εκπαίδευση

Η τυπική εκπαίδευση αναφέρεται στο δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα που εκτείνεται από το δημοτικό (και σε ορισμένες χώρες από το νηπιαγωγείο) μέχρι το πανεπιστήμιο και περιλαμβάνει εξειδικευμένα προγράμματα για επαγγελματική, τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση. Η τυπική εκπαίδευση συχνά περιλαμβάνει μια αξιολόγηση της επίκτητης μάθησης ή των ικανοτήτων των μαθητών και βασίζεται σε ένα πρόγραμμα ή πρόγραμμα σπουδών που μπορεί να είναι λίγο πολύ κλειστό στην προσαρμογή στις ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις. Η τυπική εκπαίδευση συνήθως οδηγεί σε αναγνώριση και πιστοποίηση. 


(Council of Europe)

Μη επίσημη εκπαίδευση

Η μη τυπική εκπαίδευση αναφέρεται σε προγραμματισμένα, δομημένα προγράμματα και διαδικασίες προσωπικής και κοινωνικής εκπαίδευσης για νέους που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση μιας σειράς δεξιοτήτων και ικανοτήτων, εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι αυτό που συμβαίνει σε μέρη όπως οργανώσεις νέων, αθλητικοί σύλλογοι και θεατρικές και κοινοτικές ομάδες όπου οι νέοι συναντιούνται, για παράδειγμα, για να αναλάβουν έργα μαζί, να παίξουν παιχνίδια, να συζητήσουν, να πάνε για κατασκήνωση ή να κάνουν μουσική και θεατρικά έργα. Τα επιτεύγματα της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι συνήθως δύσκολο να πιστοποιηθούν, ακόμη κι αν η κοινωνική τους αναγνώριση αυξάνεται.(…). 


(Council of Europe)

Άτυπη εκπαίδευση

Η άτυπη εκπαίδευση αναφέρεται σε μια διαδικασία δια βίου μάθησης, κατά την οποία κάθε άτομο αποκτά στάσεις, αξίες, δεξιότητες και γνώσεις από τις εκπαιδευτικές επιρροές και τους πόρους στο δικό του περιβάλλον και από την καθημερινή εμπειρία. Οι άνθρωποι μαθαίνουν από την οικογένεια και τους γείτονες, στην αγορά, στη βιβλιοθήκη, σε εκθέσεις τέχνης, στη δουλειά και μέσα από το παιχνίδι, το διάβασμα και τις αθλητικές δραστηριότητες. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για την άτυπη εκπαίδευση, για παράδειγμα μέσω θεατρικών έργων και ταινιών, μουσικής και τραγουδιών, τηλεοπτικών συζητήσεων και ντοκιμαντέρ. Η μάθηση με αυτόν τον τρόπο είναι συχνά απρογραμμάτιστη και αδόμητη.

(Council of Europe)

Επιχειρηματίας

Κάποιος που ξεκινά τη δική του επιχείρηση, ειδικά όταν αυτό περιλαμβάνει να δει μια νέα ευκαιρία  


(Cambridge dictionary)

Καταδύσεις σε σκουπίδια

Η δραστηριότητα της αναζήτησης σε σκουπιδοτενεκέδες ή άλλα μεγάλα δοχεία που περιέχουν απορρίμματα, προκειμένου να βρεθούν τρόφιμα που μπορούν ακόμα να καταναλωθούν ή αντικείμενα που μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν


(Cambridge dictionary)

Κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή είναι μια αλλαγή του συνήθους καιρού που βρίσκεται σε ένα μέρος. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια αλλαγή στο πόση βροχή έχει συνήθως ένα μέρος σε ένα χρόνο. Ή μπορεί να είναι μια αλλαγή στη συνήθη θερμοκρασία ενός μέρους για έναν μήνα ή μια εποχή.


Nasa

Αποψίλωση των δασών

Η αποψίλωση των δασών είναι η απομάκρυνση ενός δάσους ή μιας συστάδας δέντρων από τη γη που στη συνέχεια μετατρέπεται σε μη δασική χρήση.


                                                  Wikipedia

Βιοποικιλότητα

Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των ζωντανών ειδών στη Γη, συμπεριλαμβανομένων των φυτών, των ζώων, των βακτηρίων και των μυκήτων.


                                 National Geographic

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η διαδικασία με την οποία η ακτινοβολία από την ατμόσφαιρα ενός πλανήτη θερμαίνει την επιφάνεια του πλανήτη σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτή που θα ήταν χωρίς αυτήν την ατμόσφαιρα.


                                                    Wikipedia

Βιώσιμη κατανάλωση

Η βιώσιμη κατανάλωση είναι η χρήση υπηρεσιών και συναφών προϊόντων που ανταποκρίνονται σε βασικές ανάγκες και προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους ανθρώπους.


                                                        UNESCO

Βιώσιμη παραγωγή

Η αειφόρος παραγωγή είναι η δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση διαδικασιών και συστημάτων που δεν ρυπαίνουν, που διατηρούν και διατηρούν την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους, που είναι οικονομικά βιώσιμα, ασφαλή και υγιή για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές και που ανταμείβουν κοινωνικά και δημιουργικά.


                                                       UNESCO

Παραγωγή ενέργειας

Η παραγωγή ενέργειας αναφέρεται στο πόση πρωτογενή ενέργεια εξάγει μια χώρα από τη φύση. Αυτό είναι το σύνολο όλων των συλλεγόμενων πρωτογενών καυσίμων και ροών πρωτογενούς ενέργειας.                                           

Energy Education.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ενεργειακοί πόροι που αναπληρώνονται φυσικά, αλλά η παροχή των οποίων μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από υπερβολική χρήση ή υπόκειται στις καιρικές συνθήκες.


                           (National Geographic, 2021)

Μη-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ενεργειακοί πόροι που σχηματίζονται σε εξαιρετικά αργές γεωλογικές διεργασίες όπως άνθρακας και προϊόντα άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια.

                           (National Geographic, 2021)

Κατανάλωση ενέργειας

Η κατανάλωση ενέργειας είναι η ποσότητα ενέργειας ή ισχύος που χρησιμοποιείται. Η κατανάλωση ενέργειας αναφέρεται σε ΟΛΗ την ενέργεια που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση μιας δράσης, την κατασκευή κάτι ή απλώς την κατοικία ενός κτιρίου.

https://www.dexma.com/blog-en/energy-consumption-definition/

Βιώσιμη Παραγωγή Τροφίμων

Η αειφόρος παραγωγή τροφίμων είναι «μια μέθοδος παραγωγής που χρησιμοποιεί διαδικασίες και συστήματα που δεν ρυπαίνουν, εξοικονομούν μη ανανεώσιμη ενέργεια και φυσικούς πόρους, είναι οικονομικά αποδοτικά, είναι ασφαλή για τους εργαζόμενους, τις κοινότητες και τους καταναλωτές και δεν θέτουν σε κίνδυνο τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών. ”

                                            (Foresight, 2011).

Χρήση Νερού

Η χρήση νερού περιγράφει τη συνολική ποσότητα νερού που αποσύρεται από την πηγή του για να χρησιμοποιηθεί.

                               World Resources Institute

Κατανάλωση νερού

Η κατανάλωση νερού είναι το τμήμα της χρήσης νερού που δεν επιστρέφεται στην αρχική πηγή νερού μετά την απόσυρσή του. Η κατανάλωση συμβαίνει όταν το νερό χάνεται στην ατμόσφαιρα μέσω της εξάτμισης ή ενσωματώνεται σε ένα προϊόν ή φυτό και δεν είναι πλέον διαθέσιμο για επαναχρησιμοποίηση


                             World Resources Institute

Αρνούμαι

Σημαίνει απλώς να λες ΟΧΙ


                                                         Esquire

Περιορίζω

Η μείωση αφορά τη χρήση λιγότερης ποσότητας και την λιγότερη επίδραση στο περιβάλλον. Μέρος του να πετάς λιγότερα είναι να αγοράζεις λιγότερα και να είσαι πιο προσεκτικός ως καταναλωτής.

                                                           Esquire

Επαναχρησιμοποιώ

Η επαναχρησιμοποίηση είναι η ενέργεια ή η πρακτική χρήσης ενός αντικειμένου, είτε για τον αρχικό του σκοπό (συμβατική επαναχρησιμοποίηση) είτε για την εκπλήρωση διαφορετικής λειτουργίας (δημιουργική επαναχρησιμοποίηση ή επαναχρησιμοποίηση).

                                                                                            Wikipedia

Ανακυκλώνω

Η ανακύκλωση είναι η διαδικασία μετατροπής των απορριμμάτων σε νέα υλικά και αντικείμενα.

                                                            Wikipedia

Λέξη / Έκφραση

Ορισμός

Ενεργός ιθαγένεια 

άτομα εμπλέκονται στις κοινότητές τους και στη δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα

Υπεράσπιση

δημόσια υποστήριξη ή σύσταση μιας συγκεκριμένης αιτίας ή πολιτικής

Ικανότητα 

η ικανότητα να κάνεις κάτι: μια νοητική, συναισθηματική ή σωματική ικανότητα

Εμπλοκή πολιτών

ατομικές και συλλογικές δράσεις που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν το κοινό

Κοινωνία των πολιτών

κοινωνία που θεωρείται ως κοινότητα πολιτών που συνδέονται με κοινά συμφέροντα και συλλογική δραστηριότητα

Οργανισμός με βάση την κοινότητα

Ένας οργανισμός που καθοδηγείται από τους κατοίκους της κοινότητας σε όλες τις πτυχές της ύπαρξής του

Συνεργατική

ανθρωποκεντρικές επιχειρήσεις που ανήκουν, ελέγχονται και διευθύνονται από και για τα μέλη τους για να πραγματοποιήσουν τις κοινές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και φιλοδοξίες τους.

Επιχειρηματίας

Ένα άτομο που δημιουργεί επιχειρήσεις σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς κυρίως με σκοπό τη δημιουργία κέρδους

Στόχος

το αντικείμενο της φιλοδοξίας ή της προσπάθειας ενός ατόμου. στόχο ή επιθυμητό αποτέλεσμα

Επίπτωση

μια σημαντική επίδραση ή επιρροή

Συμπέρασμα

ένα συμπέρασμα που προκύπτει με βάση στοιχεία και συλλογισμούς

Μόχλευση

χρησιμοποιήστε δανεισμένο κεφάλαιο για (μια επένδυση), αναμένοντας τα κέρδη που θα πραγματοποιηθούν να είναι μεγαλύτερα από τους πληρωτέους τόκους; χρησιμοποιώ (κάτι) στο μέγιστο όφελος

Δήλωση αποστολής

μια επίσημη περίληψη των στόχων και των αξιών μιας εταιρείας, οργανισμού ή ατόμου.

Δικτύωση

Η δράση ή η διαδικασία αλληλεπίδρασης με άλλους για την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη επαγγελματικών ή κοινωνικών επαφών.

Μη κυβερνητικός οργανισμός

μια μη κερδοσκοπική ομάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κυβέρνηση

Αποτέλεσμα

ο τρόπος που βγαίνει ένα πράγμα; μια συνέπεια

Κοινωνικό κεφάλαιο

ένα σύνολο κοινών αξιών που επιτρέπει στα άτομα να συνεργάζονται σε μια ομάδα για να επιτύχουν αποτελεσματικά έναν κοινό σκοπό

Κοινωνική αλλαγή

αλλοίωση της κοινωνικής τάξης μιας κοινωνίας

Κοινωνική επιχείρηση

μια επιχείρηση που έχει ως πρωταρχικό σκοπό συγκεκριμένους κοινωνικούς στόχους

Κοινωνικός επιχειρηματίας

πρόσωπο που ιδρύει μια επιχείρηση με πρωταρχικό στόχο την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων ή την πραγματοποίηση κοινωνικών αλλαγών

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

τη διαδικασία με την οποία άτομα, νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματίες αναπτύσσουν και χρηματοδοτούν λύσεις που αντιμετωπίζουν άμεσα κοινωνικά ζητήματα

Κοινωνική εταιρεία

μια εξειδικευμένη κοινωνική επιχείρηση που εστιάζει στην απασχόληση ή στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση

Κοινωνική ένταξη

τη διαδικασία βελτίωσης των όρων με τους οποίους συμμετέχουν άτομα και ομάδες στην κοινωνία

Κοινωνικό πρόβλημα

οποιαδήποτε κατάσταση ή συμπεριφορά που επηρεάζει αρνητικά μεγάλο αριθμό ανθρώπων

Στρατηγική

ένα προσεκτικό σχέδιο ή μέθοδος για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου συνήθως για μεγάλο χρονικό διάστημα

Βιωσιμότητα

η ικανότητα διατήρησης σε ένα ορισμένο ποσοστό ή επίπεδο, αποφυγή της εξάντλησης των φυσικών πόρων για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας

Ανάλυση SWOT

Ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης κάποιου και για την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού. Η ανάλυση SWOT αξιολογεί εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, καθώς και τις τρέχουσες και μελλοντικές δυνατότητες.

Λέξη / Έκφραση

Ορισμός 

Κοινοβουλευτική δημοκρατία

Το Πολιτικό Σύστημα στο οποίο η πολιτική εξουσία δίνεται από το Λαό σε μια Αντιπροσωπευτική Συνέλευση που σχηματίζεται από αντιπροσώπους που εκλέγονται από το λαό σε τακτά χρονικά διαστήματα, και στο οποίο αυτή η πολιτική εξουσία δίνεται στη συνέχεια από αυτήν την εκλεγμένη Αντιπροσωπευτική Συνέλευση στην κυβέρνηση που έχει να είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις και τις επιλογές της πλειοψηφίας των αντιπροσώπων εντός αυτής της Συνέλευσης. Συνώνυμα είναι η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία και η Έμμεση Δημοκρατία.

Πρεσβευτής

Δημόσιος υπάλληλος που εκπροσωπεί επίσημα και επίσημα την κυβέρνηση ενός κράτους ή μιας Ομοσπονδίας κρατών μελών έναντι άλλων κρατών, ομοσπονδιών ή διεθνών οργανισμών.

Πρόγραμμα Erasmus+

Το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, τόσο άτυπη όσο και επίσημη και για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμπλέκει τη νεολαία της Ευρώπης σε δραστηριότητες αλληλεγγύης παρέχοντάς τους στέγαση και φαγητό κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων.

Ευρωπαϊκές Αξίες

Ιδέες που η πλειονότητα των Ευρωπαίων θεωρεί ότι είναι σημαντικές, κρίσιμες και θεμελιώδεις για τις κοινωνίες των κρατών μελών της ΕΕ και της ΕΕ συνολικά.

Νέο ευρωπαϊκό Bauhaus

Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ξεκίνησε από τον Πρόεδρο von der Leyen, ο οποίος ονόμασε το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB) την Ψυχή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το NEB έχει να κάνει με την επανεξέταση των τρόπων συμβίωσης και συμβίωσης και σκοπεύει να συνδυάσει με διεπιστημονικό τρόπο τις αξίες της ένταξης, της αειφορίας και της oμορφιάς.

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Μια γενική και πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που συλλέγει και συγκεντρώνει (τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και σε πραγματικές εκδηλώσεις) ιδέες από όλους τους Ευρωπαίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό το Συνέδριο, σχετικά με τη μελλοντική εργασία, το σχεδιασμό και τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρώπη και γύρω από ο κόσμος.

MEΚ

Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μέλος του Κοινοβουλίου